Vteřinové lepidlo Cyberbond 2150 20gr.

Lepidlo pro lepení porézních materiálů. Vytvrdí i na částečně kyselých površích. Nevpíjí se do podkladů.

Dostupnost

není skladem

Číslo produktu

21500200108017

Cena včetně DPH 0,00 
Cena bez DPH 0,00 
€ 0

Není skladem

Vteřinové lepidlo pro porézní materiály(dřevo, kůži, lepenku, keramiku, porcelán,aj.)

Viskozita: 2.100 -3.300 mPa*s

 

Bezpečnostní opatření

 

Piktogramy označující nebezpečí

GHS07

Signální slovo Varování

Nebezpečné komponenty k etiketování:
ethyl 2-cyanoacrylate
2-Propenoic acid, 2-methyl-,methyl ester, polymer with methyl 2-propenoate

Údaje o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Bezpečnostní pokyny
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku).
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Další údaje:
Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Název Velikost
2150_2018 263 KB
CB2150_MSDS_CZ_20180226 83 KB