» » Vteřinové lepidlo Cyberbond 2610 20gr.

Vteřinové lepidlo Cyberbond 2610 20gr.

Jednosložkové kyanakrylátové lepidlo, které obsahuje technologii neomerů. Středně viskózní a velmi snadno použitelné. Extrémně rychleschnoucí.

Dostupnost

není skladem

Záruční doba

9 měsíců

Číslo produktu

26100200108017

Cena včetně DPH 0,00 
Cena bez DPH 0,00 
€ 0

Není skladem

Vteřinové lepidlo pro lepení na kyselých površích jako jsou dřevo, kůže, koženka, lepenka, papír, guma, plast, apod.

Viskozita: 90 – 140 mPa*s

 

Bezpečnostní opatření

Piktogramy označující nebezpečí

GHS07

Signální slovo Varování

Nebezpečné komponenty k etiketování:
ethyl 2-cyanoacrylate

Údaje o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Bezpečnostní pokyny
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku).
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Další údaje:
Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.

 

Název Velikost
2610_2018 263 KB
CB2610_MSDS_CZ_20180221 82 KB