OBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE
1. Oblast platnosti

Dodávky prodejce jsou realizovány pouze za následujících prodejních podmínek. Uplatnění dohod nebo obchodních podmínek objednavatele lišících se od našich prodejních podmínek vyžadují výslovný písemný souhlas prodávajícího, pokud obchodní podmínky odporují našim prodejním podmínkám. Prodejní podmínky prodávajícího se stávají součástí smlouvy nejpozději s přijetím dodávky.

2. Smlouva

2.1 Nabídky prodávajícího jsou nezávazné. Dodací podmínky objednavatele platí pouze tehdy, pokud je prodávající písemně potvrdí.

2.2 Jako dohodnutá platí cena platná v den dodání plus daně jasně uvedené ve fakturách. Předané ceníky jsou součástí smlouvy, pokud neodporují obecným prodejním podmínkám a/nebo zvláštním ujednáním.

3. Povinnosti objednavatele

3.1 Zpozdí-li se objednavatel s odběrem, je prodávající oprávněn, po stanovení náhradního termínu, odstoupit od smlouvy, nebo požadovat náhradu škody kvůli nesplnění podmínek. V posledním případě je prodávající oprávněn, požadovat buď, v případě, že objednavatel neprokáže nižší škodu, paušálně 10% fakturované částky dohodnuté podle odstavce 2.2, nebo náhradu skutečně vzniklé škody. Namísto těchto práv může prodávající provést stejnou dodávku za dohodnutých podmínek ve s objednavatelem smluvené, přiměřené a prodloužené dodací lhůtě. Náklady za druhou nebo další dodávku jdou k tíži objednavatele.

3.2 Dodané zboží smí být prodáno pouze bez změny originálního balení.

4. Platba

4.1 Fakturované částky musejí být zaplaceny bankovním dluhopisem podle podmínek prodávajícího uvedených na potvrzení objednávky resp. faktuře. Splatnosti uvedené na potvrzení objednávky a/nebo faktuře, zejména pro výpočet lhůty při odpočtu skonta, začínají s datem faktury. Dohodnuté odpočty skonta jsou přípustné pouze tehdy, jsou-li uhrazeny všechny předchozí již splatné faktury. Při prodlevě objednavatele je prodávající oprávněn požadovat úroky ve výši 4% navíc k platnému hlavnímu úroku. Úroky z prodlení jsou splatné okamžitě. Objednavatel může kompenzovat pouze takové pohledávky, nebo uplatnit retenční právo, které jsou nesporné nebo nabyly právní moci.

4.2 Bez ohledu na dohodnutý způsob platby může prodávající již před dodáním požadovat kauci, vzniknou-li po uzavření smlouvy oprávněné pochybnosti o platební schopnosti nebo bonitě objednavatele, nejsou-li dodrženy platební či dodací podmínky v podstatných bodech, nebo dojde-li k podstatným změnám v obchodních poměrech objednavatele. Odmítne-li objednavatel kauci, může prodávající požadovat buď okamžitou platbu nebo úplně či částečně odstoupit od všech smluv uzavřených s objednavatelem, resp. požadovat náhradu svých nákladů či náhradu škod kvůli neplnění smlouvy. Prodávající si volí sám, jaké právo v rámci jednotlivých smluv uplatní.

4.3 Pracovníci prodávajícího jsou k inkasování oprávněni pouze po předložení zvláštního průkazu.

5. Dodávka

5.1 V případě, že objednavatel nestanoví přepravní cestu, volí prodávající povinně přiměřenou přepravní cestu.

Poplatek za připojení cisterny, vlečné na místě příjemce, plošnou přepravu, jakož i přeplatek přepravného u expresních a leteckých zásilek jdou v každém případě k tíži objednavatele.

Náhrada za vlastní dopravu objednavatele bude vyúčtována podle pro prodejce nejpříznivějšího přepravního tarifu.

5.2 Pro určení hmotnosti dodávky je rozhodující hmotnost stanovená při odesílání v dodacím závodě nebo ve skladu.

5.3 Dohodnutá dodací lhůta začíná s odesláním potvrzení objednávky, ne však před opatřením podkladů, schválení a povolení, které musí objednavatel obstarat. Dojde-li k překročení smluveného dodacího termínu o více než 2 týdny, je objednavatel oprávněn stanovit prodávajícímu náhradní termín dalších dvou týdnů s výstrahou na odmítnutí dodávky. Nebude-li dodací lhůta do uplynutí náhradního termínu dodržena, má objednavatel právo odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být sděleno písemně, neprodleně po uplynutí stanoveného náhradního termínu, nejpozději dva týdny po uplynutí této lhůty.

Události nezaviněné prodávajícím, které dodávku nebo její přepravu znemožní, či nepřiměřeně ztíží, opravňují prodávajícího odstoupit od smlouvy, nebo posunout dodávku až do odstranění překážky. Tyto okolnosti musí prodávající sdělit objednavateli neprodleně. Již uskutečněné dílčí dodávky jsou považovány za samostatný obchod; kvůli chybějícímu množství nesmí být odepřena úprava dílčích dodávek. V případě posunutí dodávky z výše uvedených důvodů nevzniká objednavateli právo na stanovení náhradního termínu a na odstoupení od smlouvy. Nárok na náhradu škody z prodlení prodávajícího je omezen na typické, předvídatelné škody.

6. Přechod rizik

Riziko přechází – není-li dohodnuto jinak – s odesláním dodávky z dodacího závodu nebo skladu na objednavatele. Objednavatel nese riziko za všechny vrácené dodávky během přepravy zpět, jakož i za balení během přepravy od a k dodavateli.

7. Záruka

7.1 Viditelné nedostatky musejí být neprodleně, nejpozději do osmi dnů po doručení dodávky na místo určení oznámeny prodávajícímu. Musí být zaslány vzorky reklamované dodávky. Byly-li na místě nakládky odebrány vzorky nezávislým odběratelem vzorků, jsou pro posouzení dodávky rozhodující pouze tyto vzorky. Nezávisle odebrané vzorky mají stejnou váhu jako originální zbytky u objednavatele z dodávky prodávajícího určené pro zpracování nebo další prodej. To stejné platí pro zbytky výrobní dávky u prodávajícího, ze které reklamovaná dodávka pochází.
Je-li zjištěn nedostatek, může objednavatel – pokud není dohodnuto jinak – požadovat pouze dodání bezvadné dodávky na místo reklamované dodávky. Neodstraní-li nová dodávka nedostatky, má objednavatel právo na snížení ceny nebo výměnu. U všech dodávek v rámci odstranění nedostatků platí dohodnuté ručení za nedostatky. V případě chybějících garantovaných vlastností má prodávající volitelně právo na výměnu, snížení ceny nebo k náhradě škody. Ručení za následné škody z důvodu nedostatku poskytuje prodávající pouze tehdy, pokud byly následné škody předmětem prohlášení o příslibu.
V ostatních případech jsou pokračující nároky za přímé nebo nepřímé škody vyloučeny z pozitivního porušení pohledávky, z porušení povinností při smluvních jednáních a z nedovoleného jednání, pokud prodávající neručí za úmysl nebo hrubou nedbalost podle zákona o ručení za produkt nebo kvůli porušení smluvních povinností. Pokud je ručení prodávajícího vyloučeno, platí to také pro jeho pracovníky při jeho přímém vymáhání objednavatelem.
Nárokování chybějících garantovaných vlastností nebo záručních příslibů lze uplatnit pouze tehdy, pokud byly garantované vlastnosti nebo záruční přísliby písemně potvrzeny prodejcem.

7.2 Nezávadným přijetím dodávky ze strany železniční společnosti, plavební společnosti nebo jiného přepravce je ručení prodávajícího kvůli nesprávnému balení nebo naložení vyloučeno, pokud prodávající neručí za úmysl nebo hrubou nedbalost.

7.3 Je-li používáno kódování EAN, dbá prodávající na čitelnost. Za čitelnost však prodávající neručí.

7.4 Slovní a písemné poradenství k aplikaci je nezávazné a neosvobozuje objednavatele od vlastní zkoušky produktů z hlediska jejich vhodnosti. To platí také tehdy, když je dodávka doporučena obecně pro určitý účel. Přichází-li však ručení prodávajícího v úvahu, platí úprava dohodnutého ručení za nedostatky. Mimo to vznikají nároky na náhradu škod pouze tehdy, když je prodávajícímu prokázána minimálně hrubá nedbalost.
Pouze objednavateli přísluší dodržovat případná práva na ochranu třetí osoby, například patenty na použití, a zákonné předpisy při zpracování dodávky.

8. Výhrada vlastnického práva

8.1 Dodávka zůstává až do úplného splacení všech otevřených pohledávek ze společného obchodování včetně úroků a nákladů resp. do úplného proplacení předaných šeků nebo směnky majetkem prodávajícího. Prodávající je oprávněn uplatnit výhradu vlastnického práva jednoduchými prohlášeními. Výhrada vlastnického práva se vztahuje na dále prodanou dodávku a na zpracováním vzniklé produkty. Při spojení nebo smícháním s materiálem, který nepatří prodávajícímu, získává prodávající vždy spoluvlastnictví na vyrobené nové věci v poměru hodnoty vyhrazeného zboží k hodnotě nové věci. Objednavatel platí v tomto případě za schovatele pro prodávajícího. Nezíská-li prodávající při spojení více věcí žádné vlastnictví, převede objednavatel jemu podle věty 4 určený spoluvlastnický podíl.

8.2 Objednavatel je odvolatelně oprávněn prodat dodávku v rámci řádného obchodního postupu. Každé jiné nakládání, zejména zastavení, zajišťovací převod práva vlastnického nebo postoupení při směně není dovoleno. Zastavení provedené třetí stranou – také smíchání či zpracování – jakož i každé další omezení práv na dodávce ve vlastnictví prodávajícího musí být neprodleně oznámeno prodávajícímu. Objednavatel postupuje prodávajícímu, který postoupení přijímá, již nyní, nezávisle na zpracování, všechny pohledávky a vedlejší práva náležející mu z dalšího prodeje a obchodního vztahu ke svým odběratelům v souvislosti s dalším prodejem. Pro případ, že je dodávka objednavatelem prodána společně s jiným zbožím nenáležejícím prodávajícímu, platí postoupení pohledávky kupní ceny pouze ve výši hodnoty dodávky.
Objednavatel je odvolatelně zmocněn k inkasování pohledávky z dalšího prodeje dodávky. Zmocnění k inkasu pohledávky a právo na zpracování zaniká také bez výslovného odvolání, pokud objednavatel své platby zastaví, v případě odstavce 4.2, šekového protestu nebo směnečného protestu nebo provedeného zabavení. Poté sjednané, postoupené pohledávky musejí být okamžitě převedeny na speciální konto se speciálním označením uvedeným prodávajícím. Na vyžádání prodávajícího musí objednavatel neprodleně písemně sdělit dlužníky postoupené pohledávky a oznámit postoupení dlužníkům. Prodávající se zavazuje uvolnit podle své volby jemu dané jistiny na vyžádání objednavatele, pokud jejich realizovatelná hodnota přesáhne 20% zajištěné celkové pohledávky prodávajícího.

8.3 Dostane-li se objednavatel se svou platební povinností vůči prodávajícímu do prodlení, nebo poruší-li některou z povinnosti vycházejících z dohodnuté výhrady vlastnického práva, je zbývající dluh okamžitě splatný. V tomto případě je prodávající až na zákonem stanovené výjimky oprávněn požadovat vydání dodávky a dodávku u objednavatele vyzvednout. Objednavatel nemá právo na vlastnictví. Prodávající je oprávněn sdělit odběratelům objednavatele postoupení pohledávky objednavatele na prodávajícího a zabavit pohledávku. Případné vrácení zboží proběhne vždy jen pro jistotu, nezáleží přitom na odstoupení od smlouvy, i když byla dovolena dodatečná dílčí platba.

9. Vratné obaly/palety

9.1 Byla-li uzavřena dohoda o dodávce zboží na paletách, je prodávající podle své volby oprávněn dodávat část zboží na paletách Euro-Pool o rozměrech 800 x 1200 mm nebo jednorázových paletách EW-10. Dodávka na europaletách proběhne pouze výměnou kus za kus, tzn. za palety s dodávaným zbožím musí být dán k dispozici stejný počet nepoškozených prázdných palet (pouze palety Euro-Pool). Palety Euro-Pool, které obdrží prodávající poškozené, ale opravitelné, budou opraveny a náklady vyfakturovány, neopravitelné palety budou následně fakturovány v hodnotě pořízení nových palet. Prokázání, že byly v jednotlivých případech přijaty již poškozené palety, náleží objednavateli. U ztracených palet je objednavatel povinen postarat se o náhradu, nebo proplatit prodávajícímu částku ve výši nákladů na pořízení nových palet. Proběhne-li dodávka na jednorázových paletách EW-10, náleží objednavateli přeložení zboží a likvidace palet.

9.2 Při použití polovičních nebo čtvrtinových palet Eurodisplay se jedná o palety CHEP, které zůstávají u objednavatele a vyzvedne je CHEP.

9.3 Pro ostatní vratné obaly resp. nakládací pomůcky poskytnuté prodávajícím platí následující podmínky:
Prodávajícím dodané vratné obaly (jako takové vykázané ve faktuře) a případné nakládací pomůcky zůstávají neprodejným majetkem prodávajícího. Je nutné s nimi zacházet pečlivě a nesmějí být používány k jiným účelům, než je uložení dodaných výrobků. Za škody, které vzniknou nedodržením těchto podmínek, ruční objednavatel.
Vratné obaly a nakládací pomůcky je nutné okamžitě po vyprázdnění vyplaceně odeslat v bezvadném, upotřebitelném stavu s udáním oddělení uvedeného na faktuře na udávané nebo dohodnuté místo příjmu prázdných obalů.
Pro vratné sudy, kontejnery a stohovatelné nádrže jakož i ostatní vratné obaly a nakládací pomůcky platí lhůta pro vrácení nejpozději osm týdnů po dodání.
Nebude-li vratný obal a/nebo nakládací pomůcka vrácena včas, nebo se kvůli nedodržení přání prodávajícího stane nepoužitelnou, vyhrazuje si prodávající právo, vyfakturovat za aktuální cenu nové balení stejného provedení z továrny, nebo požadovat poplatky za pronájem. Tyto částky jsou splatné okamžitě. Uvolnění konta vrácených obalů se provádí po příjmu prázdného obalu.
Naložení do cisterny prodávajícího je možné pouze tehdy, je-li cisterna k dispozici. Objednavatel je povinen okamžitě po příjezdu cisterny řádně vyprázdnit a zacházet s nimi, jakož i v případě chybějících zvláštních instrukcí prodávajícího odeslat cisterny zpět s udáním oddělení uvedeného ve faktuře na místo odeslání, přípojnou kolej vyplaceně. Pro výpočet pronájmu cisterny budou použity buď železniční tarify pro poplatek z místa nebo běžné náklady za nájem cisterny.

9.4 Zpětný odběr nevratných obalů se řídí podle předpisů vyhlášky o obalech v platném znění, jakož i příp. podle doplňujících dohod nebo ujednání. Jsme plátci systému EKO-KOM, číslo odběratele: EK-FO5060035.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Jsou-li, nebo stanou-li se jednotlivá ujednání těchto dodacích podmínek nebo dodávky neplatná, není tím dotčena účinnost ostatních ujednání. Smluvní partneři jsou povinni dojednat nové ujednání, které se nejvíce blíží účelu sledovanému neúčinným ujednáním.

10.2 Místo plnění pro všechny závazky vycházející z dodávky a sídlo soudu pro všechny spory v souvislosti s dodávkou a/nebo řízení je výhradně Libochovice( soud Litoměřice), není-li dohodnuto jinak.

10.3 Vztahy mezi prodávajícím a objednavatelem podléhají výhradně zákonům České republiky. Aplikace ustanovení jednotného práva o uzavírání mezinárodních kupních smluv o movitých věcech a jednotného práva o mezinárodní koupi movitých věcí resp. dohody OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží je vyloučena.