» » » Anaerobní tmel Cyberbond SH55 50gr.

Anaerobní tmel Cyberbond SH55 50gr.

Anaerobní tmel pro přírubová a plošná těsnění, odolné vysokým teplotám. Přetěsní i poškrábané plochy, které vysekané těsnění nevytěsní. Tmely vytvrzuje při styku s kovem bez přístupu vzduchu. Demontáž za studena možná.

Maximální spára od 0,10mm až do 0,30mm. Střední pevnost, vysoká viskozita.

Barva: červená

Viskozita: 12.000 – 18.000tx mPa*s

Dostupnost

není skladem

Záruční doba

12 měsíců

Číslo produktu

SH550503132CBE

Cena včetně DPH 0,00 
Cena bez DPH 0,00 
€ 0

Není skladem

Anaerobní tmel pro přírubová a plošná těsnění mezi kovovými díly. Maximální spára od 0,10mm až do 0,30mm. Střední pevnost, vysoká viskozita.

Barva: červená

Viskozita: 12.000 – 18.000tx mPa*s

Piktogramy označující nebezpečí

GHS07
Signální slovo Varování

Nebezpečné komponenty k etiketování:
2,2-bis(akryloyloxymethyl)butyl-akrylát
2-Hydroxyethyl-methakrylát

Údaje o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Bezpečnostní pokyny
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku).
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Název Velikost
SH55_2018 261 KB
SH55_MSDS_CZ_20180221 83 KB