Vteřinové lepidlo Cyberbond 2999 20gr.

Gelové lepidlo pro použití na svislých plochách a montáže v extrémních plochách. Absolutně nestékavý. Vytvrdí i na kyselém povrchu.

Dostupnost

není skladem

Číslo produktu

29990200201013

Cena včetně DPH 0,00 
Cena bez DPH 0,00 
€ 0

Není skladem

Vteřinové lepidlo pro lepení na porézních materiálech/dřevo, keramika, porcelán, apod.

Viskozita: Gel

Balení: tuba

Bezpečnostní opatření

Piktogramy označující nebezpečí

GHS07

Signální slovo Varování

Nebezpečné komponenty k etiketování:
ethyl 2-cyanoacrylate

Údaje o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest

Bezpečnostní pokyny
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku).
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Další údaje:
Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Obsahuje Methoxy Polyethylene Glycol 1000 Methacrylate. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Název Velikost
2999_2018 261 KB
CB2999_MSDS_CZ_20180226 83 KB