» » » Vteřinové lepidlo Cyberbond 2008 20gr.

Vteřinové lepidlo Cyberbond 2008 20gr.

Sekundové lepidlo vhodné pro plasty a gumu

Nejrychlejší lepidlo pro pryže a plasty. Pro lepení hladkých neporézních pryží.

S tímto lepidlem bude spoj pevnější než lepení materiál!

Viskozita: 12 -18 mPa*s.

 

Dostupnost

není skladem

Záruční doba

12 měsíců

Číslo produktu

200802001017

Cena včetně DPH 0,00 
Cena bez DPH 0,00 
€ 0

Není skladem

Nejrychlejší lepidlo vhodné pro pryže a plasty. Určeno pro lepení hladkých a neporézních pryži ve vteřinách.

 

Bezpečnostní opatření

 

Piktogramy označující nebezpečí

GHS07

Signální slovo Varování

Nebezpečné komponenty k etiketování:
ethyl 2-cyanoacrylate

Údaje o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Bezpečnostní pokyny
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku).
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Další údaje:
Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Název Velikost
2008_2018 263 KB
CB2008_MSDS_CZ_20180226 83 KB