» » Vteřinové lepidlo Cyberbond 5008 20gr.

Vteřinové lepidlo Cyberbond 5008 20gr.

Dostupnost

není skladem

Záruční doba

9 měsíců

Číslo produktu

50080200108017

Cena včetně DPH 0,00 
Cena bez DPH 0,00 
€ 0

Není skladem

Vteřinové lepidlo Cyberbond 5008 s nízkou úrovní zápachu. Odolné proti vnějším vlivům.
Viskozita: 45 – 80 mPa*s
Bezpečnostní opatření
Piktogramy označující nebezpečí odpadá
Signální slovo odpadá
Údaje o nebezpečnosti odpadá
Bezpečnostní pokyny
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranný oděv / ochranné brýle.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P402 Skladujte na suchém místě.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
Další údaje:
Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Název Velikost
5008_2018 261 KB
CB5008_MSDS_CZ_20180221 61 KB