» » Sekundové lepidlo Cyberbond 2003 10gr.

Sekundové lepidlo Cyberbond 2003 10gr.

Sekundové lepidlo pro univerzální použití.

Záruční doba

12 měsíců

Dostupnost

není skladem

Číslo produktu

2003010010317

Cena včetně DPH 0,00 
Cena bez DPH 0,00 
€ 0

Není skladem

Rychlé lepidlo pro Hobby a domácí dílnu, s dobrou skladovací stabilitou. Univerzální lepidlo pro všeobecné použití.

 

Bezpečnostní opatření

Piktogramy označující nebezpečí

GHS07

Signální slovo Varování

Nebezpečné komponenty k etiketování:
ethyl 2-cyanoacrylate

Údaje o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Bezpečnostní pokyny
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku).
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Další údaje:
Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Název Velikost
Technický list 273 KB
Bezpečnostní list 156 KB