» » Vteřinové lepidlo Cyberbond 1070 20gr.

Vteřinové lepidlo Cyberbond 1070 20gr.

Středně viskózní lepidlo, vytvrzuje do pevného spoje (i šroubu) na odmaštěných a dobře slícovaných plochách. Pro odmaštění kovových ploch doporučujeme CB9999.

Dostupnost

není skladem

Záruční doba

12 měsíců

Číslo produktu

10700200108017

Cena včetně DPH 0,00 
Cena bez DPH 0,00 
€ 0

Není skladem

Vteřinové lepidlo určené pro kombinace kov-kov, kov-pryž, kov-plast.

Viskozita: 70 – 110 mPa*s

 

Bezpečnostní opatření

Piktogramy označující nebezpečí

GHS07

Signální slovo Varování

Nebezpečné komponenty k etiketování:
ethyl 2-cyanoacrylate

Údaje o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Bezpečnostní pokyny
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku).
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Další údaje:
Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Obsahuje 1,4-benzodiol. Může vyvolat alergickou reakci

Název Velikost
1070_2018 261 KB
CB1070_MSDS_CZ_20180226 84 KB