» » » Anaerobní lepidlo Cyberbond TH62 50gr.

Anaerobní lepidlo Cyberbond TH62 50gr.

Dostupnost

není skladem

Záruční doba

12 měsíců

Číslo produktu

TH620500112CBE

Cena včetně DPH 0,00 
Cena bez DPH 0,00 
€ 0

Není skladem

Anaerobní lepidlo pro jištění závitových spojů. Vysoce pevnostní, vysoká viskozita. Maximální závit R3″.

Barva: červená

Viskozita: 2.000 – 3.000 mPa*s

 

Bezpečnostní upozornění

Piktogramy označující nebezpečí

GHS07

Signální slovo Varování

Nebezpečné komponenty k etiketování:
kyselina maleinová
2-Hydroxyethyl-methakrylát
mono-2-(Methacryloyloxy)ethyl succinate

Údaje o nebezpečnosti
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Bezpečnostní pokyny
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku).
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Název Velikost
TH62_2014 298 KB
TH62_MSDS_CZ_20180221 87 KB