» » » Anaerobní tmel Cyberbond TM44 50gr.

Anaerobní tmel Cyberbond TM44 50gr.

Anaerobní lepidlo pro šroubové a závitové spoje, brání uvolnění částí vystavených vibracím. Chrání závity proti korozi a utěsňuje spáry do velikosti 0,18mm. Demontáž je možná za studena běžnými nástroji.

Dostupnost

není skladem

Záruční doba

12 měsíců

Číslo produktu

TM44050112110

Cena včetně DPH 0,00 
Cena bez DPH 0,00 
€ 0

Není skladem

Anaerobní tmel pro jištění závitů, aplikace na všechny kovy. Pro šroubové a závitové spoje do závitů M20.

Barva: modrá

Viskozita: 800 – 1.200tx mPa*s

 

Bezpečnostní upozornění

Piktogramy označující nebezpečí

GHS07

Signální slovo Varování

Nebezpečné komponenty k etiketování:
methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol
2,2-bis(akryloyloxymethyl)butyl-akrylát
kyselina maleinová

Údaje o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Bezpečnostní pokyny
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku).
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Název Velikost
TM44_2018 287 KB
TM44_MSDS_CZ_20180221 84 KB