» » » Anaerobní tmel Cyberbond TM11 50gr.

Anaerobní tmel Cyberbond TM11 50gr.

Dostupnost

není skladem

Záruční doba

12 měsíců

Číslo produktu

TM11050112110

Cena včetně DPH 0,00 
Cena bez DPH 0,00 
€ 0

Není skladem

Anaerobní tmel pro přesné a seřizovací šrouby. Maximální závit M12. Nízká pevnost, střední viskozita.

Barva: fialová

Viskozita: 400 – 700tx mPa*s

 

Bezpečnostní upozornění

Piktogramy označující nebezpečí

GHS07

Signální slovo Varování

Nebezpečné komponenty k etiketování:
3,6,9-Trioxaundecamethylene bis(2-ethylhexanoate)
kumenhydroperoxid

Údaje o nebezpečnosti
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku).
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Název Velikost
TM11_MSDS_CZ_20180221 85 KB
TM11_2018 288 KB