» » » Anaerobní lepidlo Cyberbond TM66 50gr.

Anaerobní lepidlo Cyberbond TM66 50gr.

Profesionální anaerobní tmel brání uvolnění šroubových částí vystavených vibracím. Chrání proti korozi a utěsňuje spáry do 0,15mm, Maximální závit M20. Demontáž možná pouze za tepla (+250°C).

Dostupnost

není skladem

Záruční doba

12 měsíců

Číslo produktu

TM660500112110

Cena včetně DPH 0,00 
Cena bez DPH 0,00 
€ 0

Není skladem

Anaerobní lepidlo pro jištění závitů. Maximální závit M20. Aplikace možná na všech kovech, vysoká pevnost, střední viskozita.

Barva: zelená

Viskozita: 500 – 800 mPa*s

 

Bezpečnostní upozornění

Piktogramy označující nebezpečí

GHS07
Signální slovo Varování

Nebezpečné komponenty k etiketování:
2-Hydroxyethyl-methakrylát
2,2-bis(akryloyloxymethyl)butyl-akrylát
bisphenol A epoxy diacrylate
kyselina maleinová
1,4-naphthoquinone

Údaje o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Bezpečnostní pokyny
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku).
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Název Velikost
TM66_2018 277 KB
TM66_MSDS_CZ_20180221 88 KB