» » » Anaerobní tmel Cyberbond TM11 10gr.

Anaerobní tmel Cyberbond TM11 10gr.

Anaerobní tmel určený pro přesné a seřizovací šrouby, brání uvolnění částí vystavených vibracím. Demontáž možná za studena běžnými nástroji. Maximální spára do 0,13mm.

Dostupnost

není skladem

Záruční doba

12 měsíců

Číslo produktu

TM110100112110

Cena včetně DPH 0,00 
Cena bez DPH 0,00 
€ 0

Není skladem

Anaerobní tmel pro přesné a seřizovací šrouby. Maximální závit M12. Nízká pevnost, střední viskozita.

Barva: fialová

Viskozita: 400 – 700tx mPa*s

 

Bezpečnostní upozornění

Piktogramy označující nebezpečí

GHS07

Signální slovo Varování

Nebezpečné komponenty k etiketování:
3,6,9-Trioxaundecamethylene bis(2-ethylhexanoate)
kumenhydroperoxid

Údaje o nebezpečnosti
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku).
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Název Velikost
TM11_2018 288 KB
TM11_MSDS_CZ_20180221 85 KB