» » Cyberbond 9999 500ml

Cyberbond 9999 500ml

Odstraňuje oleje, tuky, nečistoty, zbytky lepidel a tmelů. Může narušovat plastové materiály, nevhodný na lak a kůži.

Dostupnost

není skladem

Záruční doba

24 měsíců

Číslo produktu

9999500500006

Cena včetně DPH 0,00 
Cena bez DPH 0,00 
€ 0

Není skladem

Univerzální čistič na kovy.

 

Bezpečnostní opatření

Piktogramy označující nebezpečí

GHS02

GHS07

GHS09

Signální slovo Nebezpečí

Nebezpečné komponenty k etiketování:
Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká
aceton
isopropanol

Údaje o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P405 Skladujte uzamčené.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Další údaje:
Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Název Velikost
9999spray_2018 156 KB
CB9999_Spray_MSDS_CZ_20180221 99 KB