» » Cyberbond 9060 20gr D-bonder

Cyberbond 9060 20gr D-bonder

Cyberbond 9060 rozpouští a odstraňuje kyanakrylátové lepidlo. Z chemického hlediska je Cyberbond 9060 organický ester. Na rozdíl od běžných rozpouštědel se Cyberbond 9060 lehce nevznítí (teplota vzplanutí 109°C). Cyberbond 9060 je vhodný především pro:
• rozpouštění a odstraňování kyanakrylátového lepidla,
• čištění dávkovacích zařízení; výhodou je, že na rozdíl od běžných rozpouštědel nezanechává v systému žádné sražené páry, Cyberbond 9060 tak brání možné předčasné polymerizaci v dávkovacím systému,
• čištění dávkovacích hrotů, nářadí atd., které přišly do kontaktu s kyanakrylátem.

Dostupnost

není skladem

Záruční doba

24 měsíců

Číslo produktu

90600200000

Cena včetně DPH 0,00 
Cena bez DPH 0,00 
€ 0

Není skladem

Odstraňovač vteřinového lepidla

 

Bezpečnostní opatření

 

Piktogramy označující nebezpečí

GHS07

Signální slovo Varování

Údaje o nebezpečnosti
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny
P264 Po manipulaci důkladně omyjte.
P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Název Velikost
9060D-bonder_2018 202 KB
CB9060_MSDS_CZ_20180221 66 KB