» » Cyberbond 9096 200ml

Cyberbond 9096 200ml

Aktivátor pro kyanakrylátová lepidla urychluje vytvrdnutí CA lepidel. Použití Cyberbond 9096 je nutné pokud okolní podmínky nejsou optimální(suchý vzduch, chladno) a u velkých vrstev lepidla, při lepení inaktivních materiálů. Nenahrazuje Primer CB9056.

Dostupnost

není skladem

Záruční doba

24 měsíců

Číslo produktu

9096 200ml SPRAY

Cena včetně DPH 0,00 
Cena bez DPH 0,00 
€ 0

Není skladem

Aktivátor pro kyanakrylátová lepidla urychluje vytvrdnutí CA lepidel.

 

Bezpečnostní opatření

Piktogramy označující nebezpečí

GHS02

GHS07

GHS09

Signální slovo Nebezpečí

Nebezpečné komponenty k etiketování:
Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká

Údaje o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P405 Skladujte uzamčené.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Název Velikost
9096spray_2018 226 KB
CB9096_(Aerosol)_MSDS_CZ_20180221 94 KB