» » Cyberbond 9096 200ml

Cyberbond 9096 200ml

Aktivátor pro kyanakrylátová lepidla urychluje vytvrdnutí CA lepidel. Použití Cyberbond 9096 je nutné pokud okolní podmínky nejsou optimální(suchý vzduch, chladno) a u velkých vrstev lepidla, při lepení inaktivních materiálů. Nenahrazuje Primer CB9056.

Dostupnost

Skladem (3 pracovní dny)

Záruční doba

24 měsíců

Číslo produktu

9096 200ml SPRAY

Cena včetně DPH 448,00 
Cena bez DPH 370,25 
€ 17.5

Aktivátor pro kyanakrylátová lepidla urychluje vytvrdnutí CA lepidel.

 

Bezpečnostní opatření

Piktogramy označující nebezpečí

GHS02

GHS07

GHS09

Signální slovo Nebezpečí

Nebezpečné komponenty k etiketování:
Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká

Údaje o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P405 Skladujte uzamčené.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Název Velikost
9096spray_2018 226 KB
CB9096_(Aerosol)_MSDS_CZ_20180221 94 KB