» » Cyberbond 9056 10ml

Cyberbond 9056 10ml

Primer pro kyanakrylátová lepidla umožňuje spojovat nepolární materiály. Mění povrchové napětí materiálů.

Výhody:

– vysoká pevnost spojení u materiálů, které není jinak možné lepit

– rychlé a jednoduché použití

 

Dostupnost

není skladem

Záruční doba

12 měsíců

Číslo produktu

90560100603

Cena včetně DPH 0,00 
Cena bez DPH 0,00 
€ 0

Není skladem

Primer pro kyanakrylátová lepidla umožňuje spojovat nepolární materiály, jako polyethylen, polypropylen, polyformaldehyd nebo moderní termoplastické elastomery. Mění povrchové napětí materiálů.

 

Bezpečnostní opatření

 

Piktogramy označující nebezpečí

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Signální slovo Nebezpečí

Nebezpečné komponenty k etiketování:
Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká

Údaje o nebezpečnosti
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Název Velikost
9056Primer_2018 169 KB
CB9056_MSDS_CZ_20180221 92 KB