» » » Anaerobní tmel Cyberbond SH27 75gr. harmonik

Anaerobní tmel Cyberbond SH27 75gr. harmonik

Anaerobní tmel pro těsnění přírub a potrubí, spojuje kovové díly, vytvrzuje ve spárách, těsní proti tlakům, pojišťuje závit proti uvolnění a chrání závit proti korozi. Demontovatelný běžnými nástroji. Maximální velikost spáry od 0,10mm až do 0,40mm.

Schváleno pro plyny evropskou normou EN751-1

Dostupnost

není skladem

Záruční doba

12 měsíců

Číslo produktu

SH27075 ACC

Cena včetně DPH 0,00 
Cena bez DPH 0,00 
€ 0

Není skladem

Anaerobní tmel pro hydraulická, pneumatická, plynová, vodní a další těsnění přírub a potrubí. Střední pevnost, vysoká viskozita.

Barva: žlutá

Viskozita: 17.000 – 25.000tx mPa*s

Bezpečnostní označení

Piktogramy označující nebezpečí

GHS07
Signální slovo Varování

Nebezpečné komponenty k etiketování:
2-Hydroxyethyl-methakrylát
tetramethylene dimethacrylate
methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol
bisphenol A epoxy diacrylate
kyselina maleinová, mono-2-(Methacryloyloxy)ethyl succinate

Údaje o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Bezpečnostní pokyny
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku).
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Název Velikost
SH27_2014 272 KB
SH27_MSDS_CZ_20180221 87 KB