» » » Anaerobní lepidlo Cyberbond SM77 50gr.

Anaerobní lepidlo Cyberbond SM77 50gr.

Anaerobní lepidlo pro těsnící pojistné kroužky, určené pro silně dynamicky namáhané jemné spoje. Vysoce pevnostní, vysoká viskozita, teplotně odolný.
Dostupnost

není skladem

Záruční doba

12 měsíců

Číslo produktu

SM77050112110

Cena včetně DPH 0,00 
Cena bez DPH 0,00 
€ 0

Není skladem

Anaerobní lepidlo pro těsnící pojistné kroužky, určené pro silně dynamicky namáhané jemné spoje. Vysoce pevnostní, vysoká viskozita, teplotně odolný. Maximální závit od 0,05mm až do 0,20mm.
Barva: zelená
Viskozita: 1.300 – 2.100tx mPa*s
Piktogramy označující nebezpečí

GHS07
Signální slovo Varování
Nebezpečné komponenty k etiketování:
Ethoxylated bisphenol A dimethacrylate
methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol
Údaje o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Bezpečnostní pokyny
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku).
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Název Velikost
SM77_2018 259 KB
SM77_MSDS_CZ_20180221 87 KB