» » » Anaerobní tmel Cyberbond RM88 50gr.

Anaerobní tmel Cyberbond RM88 50gr.

Anaerobní tmel pro lepení rotujících dílů, jako ložiska, ozubená kola, apod. Maximální velikost spára od 0,05mm až do 0,15mm. Nerozebíratelné spoje za studena, demontáž lze provést pouze lokálním zahřátím dílu na 250°C.

Číslo produktu

RM880500112110

Cena včetně DPH 0,00 
Cena bez DPH 0,00 
€ 0

Není skladem

Anaerobní tmel pro lepení rotujících dílů, jako ložiska, ozubená kola, apod. Vysokopevnostní, střední viskozita.

Barva: zelená

Viskozita: 400 – 800 mPa*s

Bezpečnostní upozornění

Piktogramy označující nebezpečí

GHS05

GHS07

Signální slovo Nebezpečí

Nebezpečné komponenty k etiketování:
hydroxypropyl methacrylate
kyselina akrylová
kyselina maleinová
2′-phenylacetohydrazide

Údaje o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

Bezpečnostní pokyny
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku).
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

 

Název Velikost
RM88_2018 262 KB
RM88_MSDS_CZ_20191001 140 KB