» » » Anaerobní lepidlo Cyberbond RH98 10gr.

Anaerobní lepidlo Cyberbond RH98 10gr.

Dostupnost

není skladem

Záruční doba

12 měsíců

Číslo produktu

Cena včetně DPH 0,00 
Cena bez DPH 0,00 
€ 0

Není skladem

Anaerobní lepidlo pro upevňování ložisek, pro dynamicky namáhané díly. Maximální spára od 0,1mm až do 0,30mm. Vysoká pevnost, vysoká viskozita.

Barva: zelená

Viskozita: 2.200 – 3.400tx mPa*s

 

Bezpečnostní upozornění

Piktogramy označující nebezpečí

GHS07

Signální slovo Varování

Nebezpečné komponenty k etiketování:
Ethoxylated bisphenol A dimethacrylate
1,1′-(1,3-phenylene)bis-1H-pyrrole-2,5-dione
hydroxypropyl methacrylate
kyselina maleinová
2′-phenylacetohydrazide

Údaje o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Název Velikost
RH98_2018 262 KB
RH98_MSDS_CZ_20191001 140 KB