» » Cyberbond Sprejové lepidlo 400ml

Cyberbond Sprejové lepidlo 400ml

Lepí kov, lepenku, dřevo, filc, kámen, kůži, tkaniny, pryže, plastů, polystyren, atd. Jednoduché zacházení, super lepící schopnost, bezbarvý, voděodolný.

Dostupnost

není skladem

Číslo produktu

Sprayglue L

Cena včetně DPH 0,00 
Cena bez DPH 0,00 
€ 0

Není skladem

Sprejové lepidlo pro plošné lepení a rychlé opravy.

 

Bezpečnostní opatření

 

Piktogramy označující nebezpečí

GHS02

GHS07

Signální slovo Nebezpečí

Nebezpečné komponenty k etiketování:
Methyl-acetát

Údaje o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Další údaje:
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Nádobku neprorážejte a nespalujte, ani po použití.
Nestříkejte do ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení – nekuřte.
Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí.

Název Velikost
Sprejové lepidlo_2018
Warning: filesize(): stat failed for /home/cyberbond_cz/html/wp-content/uploads/2019/03/Sprejové-lepidlo_2018.pdf in /home/cyberbond_cz/html/wp-content/plugins/documents-tab-for-woocommerce/documents-tab-woocommerce.php on line 117
Sprayglue_MSDS_CZ_20180221 93 KB