» » Cyberbond KITT 56gr.

Cyberbond KITT 56gr.

Epoxid určený pro utěsňování i pod vodou, modelování, formování, opravy, těsnění a spárování, lepení rozdílných materiálů. Vytvrzený tmel lze mechanicky opracovat, brousit, vrtat, soustružit či frézovat.

BEZPEČNSTNÍ LIST NA VYŽÁDÁNÍ!!! URČENO PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ!

Dostupnost

Skladem (3 pracovní dny)

Záruční doba

12 měsíců

Číslo produktu

KITT56

Cena včetně DPH 236,00 
Cena bez DPH 195,04 
€ 9.22

2-komponentní epoxidový tmel určený pro utěsňování, modelování, formování, opravy, těsnění a spárování. Lepí kovy, keramiku, dřevo, sklo, kámen, beton, praž, plasty, apod.

 

Bezpečnostní opatření

Výstražný symbol nebezpečnosti


Signální slovo

Varování

Nebezpečné látky
epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu

Standardní věty o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P305+P351+P338
P321 Odborné ošetření (viz informace na tomto štítku).
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.
Doplňující informace
EUH 205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

Název Velikost
Kit_2018 246 KB