» » Cyberbond Epoxy Steel 24ml

Cyberbond Epoxy Steel 24ml

Epoxidové lepidlo pro lepení a tmelení kovů, litiny, slitin a hliníku(povrch je nutné upravit). Vytvrzený tmel lze mechanicky opracovat, brousit, vrtat, soustružit či frézovat.

Dostupnost

Skladem (3 pracovní dny)

Číslo produktu

EpoxySteel24ml

Cena včetně DPH 260,00 
Cena bez DPH 214,88 
€ 10.16

2-komponentní epoxid vysoce výkonný pro opravy na kovech. Tekutý kov vhodný pro lepení a tmelení všech kovů.

 

Bezpečnostní opatření

 

Výstražný symbol nebezpečnosti

Signální slovo

Varování

Nebezpeční látky k etiketování

epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu

Standardní věty o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P305+P351+P338
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.
Doplňující informace
EUH 205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.